CONDICIONS GENERALS DE COMPRA DELS PRODUCTES DE L'EDITORIAL ANDORRA

El present acord regula les condicions generals de compra per a les diverses publicacions ofertes en aquesta pàgina web per part d'EDITORIAL ANDORRA, amb domicili al Carrer les Canasl, núm 21, d’Andorra la Vella, CP AD500 (Principat d’Andorra), (NRT), pel que el CLIENT, en el moment que completa el procés de registre i compra alguna publicació, accepta i se sotmet expressament a les clàusules especificades a continuació.

CLÀUSULES PRIMERA.- Objecte

El present acord té per objecte la compra i acceptació per part del CLIENT de les publicacions ofertes en aquesta web per EDITORIAL ANDORRA, i el seu lliurement, conformement als termes i condicions recollits en les clàusules del present document.

SEGONA. - Procediments de compra

TERCERA. - Preu, formes de pagament i lliuraments

A. Preu: En contraprestació per les publicacions adquirides, el CLIENT accepta pagar expressament a EDITORIAL ANDORRA, les quantitats especificades en aquest moment en la relació de preus establertes en la pàgina web www.editorialandorra.com per a la corresponent publicació triada. Tots els preus publicats inclouen l’IGI corresponent. Les despeses d'enviament NO estan inclosos en els preus indicats per a cada publicació. Aquests, s'indiquen a l'efectuar l'ordre de compra.

B. Forma de pagament:

C. Lliurament de productes:

El lliurament de les comandes, així com els trà mits de sol·licitud dels mateixos, es realitzen a través d’enviament postal.

EDITORIAL ANDORRA, queda exonerada per qualsevol retard extraordinari l'origen del qual es deguin a problemes per a la recepció del producte per part del CLIENT.

Les despeses d'enviament s'indiquen en el moment d'efectuar la compra de la publicació escollida.

QUARTA. - Devolució de comandes i anul·lacions

En el cas que el CLIENT no estigui satisfet amb la compra realitzada, disposa d'un termini de 7 dies des de la recepció del producte per a la seva devolució, comprome tent -se EDITORIAL ANDORRA, al reemborsament dels diners de la compra.

Aquesta devolució no inclou les despeses d'enviament que correran a càrrec del CLIENT, excepte en el supòsit que els llibres presentin defectes, o la compra efectuada es basi en errors tipogràfics aliens a la nostra voluntat, que poguessin haver-se comès en la nostra pàgina web, i que hagin provocat la compra per error de la publicació.

La compra de llibres en format electrònic, no admet devolucions.

Solament s'accepta l'anul·lació de comandes, si no s'ha procedit a l'enviament d'aquests.

CINQUENA. - Exoneració de responsabilitats

Les opinions aparegudes en les publicacions accessibles des d'aquesta pàgina web, pertanyen als seus respectius autors, editors o distribuïdors corresponents. EDITORIAL ANDORRA queda exonerada directa i indirectament de qualsevol responsabilitat.

SISENA. - Comunicacions

Totes les notificacions entre les parts es realitzaran a través de correu electrònic. El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en coneixement d'EDITORIAL ANDORRA, qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant EDIT ORIAL ANDORRA exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància. En cas de modificació el CLIENT haurà de posar-lo en coneixement d'EDITORIAL ANDORRA en correu electrònic o telèfons indicats en aquest contracte.

SETENA.- Compromís, accept ació i validesa del contracte

VUITENA. - Llei aplicable i resolució de conflictes

El present contracte té caràcter mercantil, i es regirà i interpretarà d'acord amb les lleis Andorranes.